zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia


objęte tekstem jednolitym z wyj. art. 105 - 118 akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 23:30:13) Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
220
WDU20061711225
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

oczekujący na wejście w życie
2022-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

oczekujący na wejście w życie
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

oczekujący na wejście w życie
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

oczekujący na wejście w życie
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący
2019-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący
2019-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący
2019-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący
2019-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący
2017-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

obowiązujący
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

obowiązujący
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

obowiązujący
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

wygaśnięcie aktu
2013-12-04
2013-12-04
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania

obowiązujący
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

obowiązujący
2012-01-04
2012-01-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

obowiązujący
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych

obowiązujący
2011-05-07
2011-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący
2011-04-10
2011-04-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący
2011-01-19
2011-01-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący
2010-12-09
2010-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt posiada tekst jednolity
2010-09-30
2010-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

obowiązujący
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2010-06-04
2010-06-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

obowiązujący
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

obowiązujący
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów

obowiązujący
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt posiada tekst jednolity
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt posiada tekst jednolity
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt posiada tekst jednolity
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

obowiązujący
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

obowiązujący
2007-07-12
2007-07-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

obowiązujący
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

obowiązujący
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia

obowiązujący
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw.
Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
e
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący
2019-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący
2019-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

uchylony
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-09-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2011-04-22
0000-00-00
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2017-11-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony
2011-01-14
2011-01-14
---- -- --
2016-11-10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2017-02-21

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2010-09-07
2010-09-07
---- -- --
2012-03-22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2010-02-13
2010-02-13
---- -- --
2011-01-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony
2010-02-18
2010-02-18
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony
2010-01-22
2010-01-22
---- -- --
2014-12-13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
2015-01-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2017-11-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2012-03-22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony
2008-11-27
2008-11-27
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

uznany za uchylony
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
2011-06-22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2010-12-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2012-01-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów

uznany za uchylony
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2011-01-20

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony
2008-08-21
2008-08-21
---- -- --
2009-07-10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony
2008-06-13
2008-06-13
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2017-02-21

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony
2008-01-18
2008-01-18
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
2015-01-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony
2007-11-28
2007-11-28
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2007-11-13
2007-11-13
---- -- --
2011-01-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2014-12-13

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2015-01-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
2011-01-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2007-08-03
2007-08-03
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

uznany za uchylony
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2011-04-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony
2007-07-19
2007-07-19
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony
2007-02-23
2007-02-23
---- -- --
2012-01-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

oczekujący na wejście w życie
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

oczekujący na wejście w życie
2022-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

oczekujący na wejście w życie
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

oczekujący na wejście w życie
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

oczekujący na wejście w życie
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący
2019-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący
2019-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący
2019-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący
2019-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący
2017-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

obowiązujący
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

obowiązujący
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

obowiązujący
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

uchylony
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-09-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

wygaśnięcie aktu
2013-12-04
2013-12-04
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania

obowiązujący
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

obowiązujący
2012-01-04
2012-01-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

obowiązujący
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2011-04-22
0000-00-00
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych

obowiązujący
2011-05-07
2011-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący
2011-04-10
2011-04-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2017-11-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący
2011-01-19
2011-01-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony
2011-01-14
2011-01-14
---- -- --
2016-11-10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2017-02-21

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący
2010-12-09
2010-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt posiada tekst jednolity
2010-09-30
2010-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

obowiązujący
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2010-09-07
2010-09-07
---- -- --
2012-03-22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym
2010-06-04
2010-06-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2010-02-13
2010-02-13
---- -- --
2011-01-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony
2010-02-18
2010-02-18
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony
2010-01-22
2010-01-22
---- -- --
2014-12-13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
2015-01-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2017-11-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

obowiązujący
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2012-03-22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony
2008-11-27
2008-11-27
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

uznany za uchylony
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
2011-06-22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2010-12-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2012-01-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów

uznany za uchylony
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2011-01-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony
2008-08-21
2008-08-21
---- -- --
2009-07-10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony
2008-06-13
2008-06-13
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2017-02-21

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

obowiązujący
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony
2008-01-18
2008-01-18
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
2015-01-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów

obowiązujący
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony
2007-11-28
2007-11-28
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony
2007-11-13
2007-11-13
---- -- --
2011-01-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt posiada tekst jednolity
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt posiada tekst jednolity
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt posiada tekst jednolity
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2014-12-13

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2015-01-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
2011-01-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony
2007-08-03
2007-08-03
---- -- --
2013-12-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

uznany za uchylony
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2011-04-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

obowiązujący
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

obowiązujący
2007-07-12
2007-07-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony
2007-07-19
2007-07-19
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

obowiązujący
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

obowiązujący
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia

obowiązujący
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony
2007-02-23
2007-02-23
---- -- --
2012-01-04
32011R1169

2011-10-25
32009R0984

2009-10-21
32009R0983

2009-10-21
32009R0975

2009-10-19
32009R0953

2009-10-13
32009R0901

2009-09-28
32009R0669

2009-07-24
32009L0054

2009-06-18
32009R0450

2009-05-29
32009L0039

2009-05-06
32009L0032

2009-04-23
32009R0470

2009-02-17
32009R0124

2009-02-10
32009R0041

2009-01-20
32008L0128

2008-12-22
32008R1334

2008-12-16
32008R1333

2008-12-16
32008R1332

2008-12-16
32008R1331

2008-12-16
32008R1243

2008-12-12
32008R1235

2008-12-08
32008R0889

2008-09-05
32008L0084

2008-08-27
32008R0733

2008-07-15
32008L0060

2008-06-17
32008R0353

2008-04-18
32008R0282

2008-03-27
32007R0884

2007-07-26
32007L0042

2007-06-29
32007R0834

2007-06-28
32007R0333

2007-03-28
32006R2023

2006-12-22
32006R1981

2006-12-22
32006L0141

2006-12-22
32006R1925

2006-12-20
32006R1924R(08)

2006-12-20
32006R1924R(01)

2006-12-20
32006R1924

2006-12-20
32006R1883

2006-12-19
32006R1882

2006-12-19
32006R1881

2006-12-19
32006L0125

2006-12-05
32006R0627

2006-04-21
32006R0510

2006-03-20
32006R0509

2006-03-20
32006R0401

2006-02-23
32005R2074

2005-12-05
32005R1895

2005-11-18
32005R2073

2005-11-15
32005R0396

2005-02-23
32004R1935

2004-10-27
32004R0882

2004-04-29
32004R0852

2004-04-29
32003R2065

2003-11-10
32003R1830

2003-09-22
32003R1829

2003-09-22
32003R1946

2003-07-15
32003L0040

2003-05-16
32002L0063

2002-07-11
32002L0046

2002-06-10
32002L0072

2002-06-08
32002R0178

2002-01-28
32001L0015

2001-02-15
32000R1565

2000-07-18
31999L0021

1999-03-25
31999L0003

1999-02-22
31999L0002

1999-02-22
31998L0028

1998-04-29
31997R0258

1997-01-27
31996R2232

1996-10-28
31996L0008

1996-02-26
31996L0003

1996-01-26
31993L0011

1993-03-15
31993L0005

1993-02-25
31993R0315

1993-02-08
31992L0052

1992-06-18
31992L0002

1992-01-13
31989L0369

1989-06-08
31989R0944

1989-04-12
31989L0108

1988-12-21
31987R3954

1987-12-22
31985L0572

1985-12-19
31984L0500

1984-02-10
31982L0711

1982-10-18
31981L0712

1981-07-28
31981L0432

1981-04-29
31980L0766

1980-07-08
31978L0142

1978-01-30

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu